Stipendordningene har som hensikt å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv i Norge. Stipendene blir alle utlyst med forbehold om statlig godkjenning av budsjettforslaget til Norsk kulturråd. Nytt for søknader i 2018 er at alle søknader innen samme kunstgruppe skal bruke en og samme standardiserte stipendsøknad. Alle søknader må også leveres elektronisk via Altinn.no. De ulike søknadsskjema kan man finne på nettsiden kunstnerstipend.no

 

Generelle kriterier for tildeling

Selv om det er en rekke kriterier som vil bli vektlagt under de ulike stipendene, er det ett kriterium som skal vektlegges i alle søknader; kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Dette er det viktigste kriteriet av alle. Likeså skal en søknad ikke bedømmes på grunnlag av medlemskap i ulike kunstnerorganisasjoner, religiøs eller politisk oppfatning, kjønn eller alder. Uansett kunstretning skal søkeren som hovedregel være bosatt i Norge. Når komiteene finner det rimelig å gjøre så, kan det tildeles stipend til personer som er bosatt utenfor Norge. Dette vil dog i de aller fleste tilfeller kun gjelde personer som ellers har base i Norge, men som oppholder seg i utlandet for å gjennomføre et bestemt prosjekt. Prosjektet må i så fall fremme norsk kunst i utlandet.

 

Stipend under utdannelse

Om en kunstner ønsker å søke støtte kan vedkommende gjøre så mens man ennå er under utdannelse, så fremst man ikke studerer på BA og MA nivå og studiet ikke er mer en 50%. Det vil si at studiet ikke kan overstige 15 studiepoeng. Kravet om 50% gjelder alle typer studier og ikke bare studier innen kunst. Ordinært diversestipend kan dog søkes om så fremst man er ferdig utdannet samme år som søknad leveres. Studiet må dog avsluttes på våren det året man leverer sin søknad. Dette gjelder også for studenter på BA og MA nivå.

 

Andre krav til stipendiaten

Som hovedregel skal en kunstner ikke innvilges mer enn et stipend pr. år. Om komiteen finner grunnlag for det, kan kunstnere tildeles flere stipend samme år om man i søknaden tydeliggjør at en slik tildeling vil ha stor betydning for den enkelte kunstners arbeid og fremming av norsk kunst i utlandet. I tillegg kan kunstnere som mottar enten arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og garantiinntekt tildeles diversestipend om det kan knyttes opp mot et enkeltstående verk.

 

Særskilte kriterier

En rekke av stipendene man som aktiv kunstner kan søke statlig kunststipend om, har særskilte kriterier som må møtes. Det er derfor alltid lurt at man setter seg inn i alle krav som følger med de ulike stipendene. Sammen med søknadsskjema finner man all nødvendig informasjon på nettsiden kunstnerstipend.no

 

De mest søkte stipendene

Med unntak av diversestipend, som tillater en kunstner å søke om en enkeltsum, er det arbeidsstipend de fleste kunstnere søker om. Arbeidsstipend kan søkes om av alle aktive og profesjonelle kunstnere. Det er også et eget arbeidsstipend for nyutdannede- og unge kunstnere. Arbeidsstipend tildeles kunstnere slik at de kan videreutvikle sitt virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedgeskjeft. Stipendet kan også søkes om av personer som ønsker å omskolere seg selv til annen kunstnerisk virksomhet. Om søknad blir godkjent vil stipendet tildeles for en periode på ett til fem år. Videre utbetales stipendet månedlig etter at skatt er trukket fra. For søknadsåret 2017 utgjorde stipendet 246.272 kroner brutto.

 

Stipend for etablerte kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere skal tildeles kunstnere som allerede har etablert seg som kunstner og har stilt ut og/eller fått sine verker publisert i Norge og utlandet over flere år. Om stipendet innvilges vil det gjøres så for en periode på 10 år. Stipendet kan utvides etter 10 år, men bortfaller uansett når mottaker fyller 67 år. For søknadsåret 2017 utgjorde stipendet 237.440 kroner brutto.