Norsk kulturråd er den største statlige aktøren og støttespilleren innen norsk kulturpolitikk. Norsk kulturråd fungerer som et rådgivende organ både for statlig og offentlig sektor, i alle spørsmål som angår vår kulturarv. Norsk kulturråd er fullfinansiert gjennom Kulturdepartementet. Norsk kulturråd ble etablert i 1965 for å administrere Norsk Kulturfond. I dag har Norsk kulturråds oppgaver endret seg mye og i dag er kulturrådet ansvarlig for et bredt spekter av administrative oppgaver og funksjoner innen ulike kulturområder. Norsk kulturråds oppgaver består blant annet av å tildele kunstnere tilskudd, styrer lyd- og visningsfondet og en rekke andre finansieringsordninger som er tilgjengelig for norske og utenlandske kunstnere som har Norge som base. Videre er det også Norsk Kulturråds ansvar å forvalte regjeringens initiativer innen norsk museumssektor. Norsk Kulturråd har i dag en stab på rundt 120 personer.

 

Kulturfondet

Kulturfondet dekker syv fagområder; litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst, kulturarv og arenaer for kunst og andre aktiviteter. Midlene er allokert til den frie kunstsektoren som ikke ellers faller innenfor de andre store statlige støtteordningene.

 

Målet med Kulturfondet er å stimulere til kreative litterære og kunstneriske aktiviteter, bevare kulturarven og gjøre det levende kulturlivet tilgjengelig for så mange som mulig. Fondet gir også støtte til nyskapende kunst og til nye former for kunstnerisk uttrykk. Kulturrådet gir også støtte for å stimulere nye presentasjonsmetoder innen kunst.

 

Kunstnere kan søke om økonomisk støtte fra en rekke ulike finansieringsordninger

  • Prosjektfinansiering
  • Finansiering til arrangører
  • Spredning og markdsføring
  • Festivaler
  • Produksjonsfinansiering
  • Årlig finansiering for kunstnergrupper og institusjoner

 

Statens kunstnerstipend

Statlige tilskudd til kunstnere har som hensikt å sikre et variert og nyskapende kunstmiljø i Norge med høy aktivitet. Tilskuddene tildeles ut fra søknader og blir blant annet vurdert på grunnlag av kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Kunstnere kan søke støtte fra Kunstrådet om de primært er bosatt i Norge, er en aktiv, profesjonell kunstner som har publisert eller stilt ut sitt arbeid ved flere anledninger, enten i Norge eller i utlandet. Studenter som studerer på BA og MA nivå er ikke berettiget til stipend fra Statens Kunstnerstipend.

 

Arbeidstilskudd

Arbeidstilskudd kan tildeles etablerte, profesjoneller kunstnere i en periode på 1-5 år.

 

Arbeidsstøtte

Arbeidsstøtte kan tildeles yngre og nye kunstnere i en periode på  1-3 år.

 

Diverse stipend:

Alle kunstnere kan søke kulturrådet om en enkeltsum til en lang rekke kunstneriske aktiviteter.

 

Diverse stipend til nyutdannede kunstnere:

Nyutdannede kunstnere kan søke kulturrådet om enkeltbeløp for å etablere kunstnerisk aktivitet. Dette kan være tilskudd til husleie, utstyr, reise etc.

 

Årlig støtte for etablerte artister: 10 år

Kunstnere som har vært profesjonelt aktive i en lengre periode, kan søke om et fast årlig tilskudd for en periode på 10 år. Om støtten innvilges vil den avsluttes ikke senere enn når mottakeren er 67 år.

 

Årlig støtte for seniorartister: 10 år

Alle kunstnere som er profesjonell og aktiv etter fylte 50 år, kan søke om et årlig støtte i en periode på opp til ti år. Om støtten innvilges vil den avsluttes ikke senere enn når mottakeren er 67 år.

 

Søknadsprosess

Alle som ønsker å søke Norsk Kulturråd om støtte, må gjøre så innen 15. oktober. Man må dog være oppmerksom på at enkelte stipend har søknadsfrist noe tildligere, men alltid i oktober. Søkere som ikke får sin søknad innvilget kan, om ikke kulturrådet i sitt avslag spesifiserer annet, søke på nytt året etter. Det bes dog om at man ikke søker om man ikke vet med sikkerhet at man har en god mulighet. Kulturrådet mottar mange søknader hvert år og arbeidsmengden er i perioder meget stor. Komiteen som tar endelig stilling til alle søknader består av fem personer som alle er oppnevnt av Kulturdepartementet. Selve søknadene behandles av de 24 valgkomiteene, som består av 123 medlemmer utnevnt av ulike kunstnerorganisasjoner.