Bildende Kunstneres Hjelpefond, forkortet BKH, er en norsk institusjon som støtter kunstnere og produksjon av kunst i Norge gjennom ulike tilskuddsordninger, stipender og kunstpriser. Midlene som tildeles av Bildende Kunstneres Hjelpefond stammer i sin helhet fra en særnorsk avgift på 5% som pålegges all kunst som omsettes offentlig i Norge. I følge kunstavgiftsloven skal Bildende Kunstnere kreve inn avgiften og siden forvalte midlene på en slik måte at de gir “til støtte for kunstnere som hovedsakelig har, eller har hatt, sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst”. Alle innkrevde midler går uavkortet til fondet og deres arbeid.

 

Historien

Bildende Kunstneres Hjelpefond ble opprettet etter vedtak på Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift, da den ble innført 4. oktober 1948. Fondet trådte i kraft på initiativ fra kunstneren Ulrik Hendriksen som i mange år jobbet for at fondet og avgiften skulle innføres for å støtte norsk kunst. Ulrik Hendriksen var høyt profilert og var selv leder for Bildende Kunstneres styre i perioden 1940 til 1958. Hendriksen var selv fondets første direktør og siden 1969 har fondet årlig delt ut “Ulrik Hendriksens Ærespris” i hans navn.

 

På Bildende Kunstneres Hjelpefond hjemmeside, kan man lese følgende om stipendet “Stipendiet er å anse som et æresstipend og skal gå til billedkunstnere som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billedkunst og billedkunstnere i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstnerorganisasjonene og/eller som en følge av pedagogisk eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av norsk billedkunst. Stipendiet er på kr. 100 000 og overrekkes ved et årlig festarrangement på Bristol på Ulrik Hendriksens fødselsdag 7. mars”.

 

400 millioner til norsk kunst

Siden fondet ble grunnlagt i 1948, har man via de innkrevde midlene støttet norsk kunst med over 400 millioner kroner. I 2017 alene, delte fondet ut like over 30 millioner kroner til ulike prosjekt og kunstnere. Det gjør Bildende Kunstneres Hjelpefond til en av de største finansieringskildene for kunst og kultur i Norge.

 

Tilskudd som kan søkes fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Såfremt man har en kunstfaglig begrunnelse, kan man søke om Bildende Kunstneres

 

  • Hjelpefond om Kunstnerstipend, (tildeles for tre år)
  • Kunstnerstipend, (tildeles for et år)
  • Kunstnerstipend for eldre kunstnere (tildeles for et år)
  • Kunststudentstipend (tildeles for opp til tre år)

 

Fondet har også et eget program som heter “Fremme av norsk kunst”. Dette tilskuddet gis til både institusjoner og organisasjoner som søker hjelp med å finansiere et prosjekt som formidler og/eller dokumenterer norsk kunst. Det kan via samme løsning søkes om midler til utvikling av visningssteder og arbeid som fremmer kunst for et nytt publikum. Bildende Kunstneres Hjelpefond stiller også med et eget “Gjesteateliertilskudd” til kunstnere som skal oppholde seg ved et av gjesteatelierene til den Skandinavisk forening i Roma, Ny-Ålesund eller Svalbard. Man kan også søke Bildende Kunstneres Hjelpefond om støtte til organisering av minneutstillinger for avdøde kunstnere.

 

Ulrik Adolph Hendriksen

Ulrik Adolph Hendriksen ble født i 1891 i Faaborg Danmark, til dansk mor og norsk far. Han var var aktiv kunstmaler, konservator og kulturpolitiker hele livet. Han døde i sitt hjem i Oslo i 1960. Hendriksen studerte ved Kunstakademiet i Berlin i årene 1909 til 1911. Hans hovedfokus under studiene var restaureringsteknikker. Etter studiene flyttet han til Norge i 1914 og forble bosatt der resten av sitt liv. Etter å ha ankommet Norge fikk han jobb som assistent til Emanuel Vigeland, i tillegg til at han arbeidet med kirkelig konservering frem til utbruddet av andre verdenskrig. Han debuterte som kunstner med en stor fotoutstilling av dekorativ norsk malerkunst i 1952. I løpet av karrieren hadde han utstillinger i både Oslo, København, Roma og under verdensutstillingen i Paris i 1937. Hendriksen var også med på å stifte Unge Kunstneres Samfund i 1921 og satt i styret for Bildende Kunstnere.